Doorzoeken van bekende builds

We hebben 266 builds gevonden.
Versie Architectuur Update ID
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.746) amd64x64cc5d8638-91d7-4381-9f67-fd691721fbce
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.746) amd64x64a0dddfc1-d544-4f12-857a-a8b8fdf03600
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.746) amd64x64b6e23599-a018-456a-95f5-2352143d71b2
Feature update to Windows Server, version 2004 (19041.746) amd64x649b2fc9cc-0f3d-4d72-a580-7273797be6f3
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.746) arm64arm64fbc814ee-0d53-4569-a6c0-9b363b3e64c0
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.746) arm64arm64b95bbaec-01e7-4ffd-8894-9996e45ab1a0
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.746) arm64arm64d683d56c-e432-45bf-853e-81d3ed45c29a
Feature update to Windows Server, version 2004 (19041.746) arm64arm64199c90b8-4571-489d-86cb-d0092d7b03f3
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.746) x86x8622f89e42-6043-42da-8ce0-47fc467c11f9
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.746) x86x86e5f749b0-3010-41ee-9b3e-41c3abbf98a7
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.685) amd64x64ae1a5d3e-edcb-44d2-9455-79effc6519fa
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.685) amd64x644f62d6df-fef6-46a0-b332-78e7aa3596ae
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.685) amd64x6464b36024-b63d-4cd5-8cfa-3b295db8b77b
Feature update to Windows Server, version 2004 (19041.685) amd64x64eee8dc46-3f53-4c12-8b37-0333ce2af6e7
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.685) arm64arm64884a35d0-6b85-4f1c-ad82-5a68ec941fd1
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.685) arm64arm64d81c3e0c-aa13-49d5-92d1-6334b269b51e
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.685) arm64arm642fce5c39-480f-4303-b270-d56d20684929
Feature update to Windows Server, version 2004 (19041.685) arm64arm64d24b7184-5782-40d8-af2b-fe03604dfc1c
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.685) x86x8687176e67-6c67-40bc-8d2d-03ce2496e991
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.685) x86x86af0e681f-4602-45d3-9dac-84a26413ecc1
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.662) amd64x644bdce7ae-9ea5-438f-a457-2505562b6c77
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (2004) (19041.662) amd64x6416c205dc-7aca-425f-81b5-fdb84ca51e72
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.662) amd64x64d609d52e-24b5-4fd0-be93-bc4d33a259e5
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.662) arm64arm643055e824-0240-45ac-a36e-d12bd8aabb7b
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (2004) (19041.662) arm64arm648f31c72a-ebfc-4d0b-afda-d855ccc8b548
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.662) arm64arm64f238a6df-6633-4467-99ef-89fce833f56c
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.662) x86x867d1bae1c-ccfd-427a-89a4-93ccb82ce769
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.662) x86x8633c7b1ca-5d5d-473a-93eb-6566de915b2f
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.631) amd64x64b826c8c7-fe59-4440-a56e-a499eeeb8e0a
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (2004) (19041.631) amd64x64e6a35755-92a2-4bb6-9148-96eae22ef58d
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.631) arm64arm6499350c87-d9cf-405b-8d9f-e93ecf01ee00
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (2004) (19041.631) arm64arm64dcb3b242-9983-4f69-8537-9f41c1a8b122
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.631) x86x86fcb3b89b-22bc-4ce7-a5a8-d1ebcbdda884
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.630) amd64x6471c115a1-3faf-4dc8-9dc3-d7b3e1c236f8
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.630) amd64x64a3569c97-8d45-4b41-8593-c46690804fd0
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.630) amd64x641168f1e4-7df7-409f-a5be-f702fdd26192
Feature update to Windows Server, version 2004 (19041.630) amd64x6485f4896c-4cc9-40f3-8ea5-b5e9864ecc31
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.630) arm64arm64036d2b7e-7a43-4ff8-aa47-160e9f936bdc
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.630) arm64arm641bf9695b-4c3a-443e-9b69-f17e5ccd2ca0
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.630) arm64arm64d497bb55-9493-44bc-a17b-5513a55ee418
Feature update to Windows Server, version 2004 (19041.630) arm64arm640b97dab7-fee1-43f8-9c6f-e77a5cfebdbc
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.630) x86x8680ac3a92-78ad-47ae-9e90-1695428c4d8a
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.630) x86x86e9e03d56-c0e1-4481-bc8a-789ecdfd3bd1
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.610) amd64x645bf33f05-21ff-41bd-bece-88330d5390d3
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (2004) (19041.610) amd64x64e4a3f918-a97b-44d9-aded-b0ac657d8301
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.610) amd64x64e16adb0c-26ee-4091-a861-07e47e345a17
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.610) arm64arm64910fc171-c714-48c6-b965-8b78207c1a03
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (2004) (19041.610) arm64arm648220183c-b5ab-48dd-a80a-032a3ee259ed
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.610) arm64arm64f552b5e8-e05f-4665-9a48-9c63b161f95a
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.610) x86x868e4ce6bb-46d7-4ad7-ba61-3613769fd310
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.610) x86x861603856d-1013-471d-8376-63a3a5c295e1
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.608) amd64x64319e66f3-f54a-4542-ae98-0a983dfef0a5
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (2004) (19041.608) amd64x644c48ebbe-b8bb-4066-9660-03049d45ecfa
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.608) amd64x64d5d7ad35-c477-4c34-8c5b-2d8bcb0ad684
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.608) arm64arm6487149162-352f-4f4f-b51a-1a8128c84dc3
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (2004) (19041.608) arm64arm646f566e03-de7c-4119-889b-c282c5fcc085
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.608) arm64arm64a569a4a0-f18f-4a0e-8dfa-e4d1d3a25774
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.608) x86x866b5347ff-3250-4b5d-a9d0-3936196bb31b
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.608) x86x86e531ab6e-a25a-4e1d-8db9-35bdf30bec78
Microsoft Edge Update for Windows 10 Version 2004 (19041.601) amd64x64bdb1ddd2-40a4-4192-a4ab-1dfe11879502
Microsoft Edge Update for Windows 10 Version 2004 (19041.601) arm64arm64ca0167a9-54e9-4def-8efe-dd1fb6c55659
Microsoft Edge Update for Windows 10 Version 2004 (19041.601) x86x86010121e6-db4e-449c-ad08-2df50d39240f
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.572) amd64x64700d530c-2c64-4f15-a27f-ba5bb0677911
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.572) amd64x6477059b6c-5854-4e5e-9ea1-40c3dfaf76cd
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.572) amd64x6452b26023-6afb-4b98-a9ba-096039a02240
Feature update to Windows Server, version 2004 (19041.572) amd64x645fc90850-057f-46f4-b41c-48dea2287c69
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.572) arm64arm64d7fd9714-73c5-4490-883b-80c425c32891
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.572) arm64arm64ddde53a0-508c-4df1-bc74-5a41b4c592e2
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.572) arm64arm64033a7b08-7f27-4002-8555-93c74969cba4
Feature update to Windows Server, version 2004 (19041.572) arm64arm64245a7f4d-a66b-4581-be8c-abda9198d327
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.572) x86x866de7bba2-dd72-456a-b5b8-c90ea734ae1d
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.572) x86x86c444b55a-3225-4ce1-853d-e9be718511bd
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.546) amd64x644b13b9b5-7500-4dd1-ab74-777e4a5a9c14
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (2004) (19041.546) amd64x6422408120-94a5-4921-a3da-3183aff56f3a
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.546) amd64x64645dfde0-c6dd-458e-976e-41a4e5cbc883
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.546) arm64arm64a8bbcb84-6912-4184-8bf6-18dbe3a93816
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (2004) (19041.546) arm64arm646465163e-7725-414a-aa2e-cb37a7595268
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.546) arm64arm64397e2a4b-b45d-451b-be74-d9a0d445a918
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.546) x86x8602504bae-17b1-4523-8f12-e536c07de54c
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.546) x86x86aa707617-8a2f-4175-acaa-de2e00b9abd0
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.508) amd64x641e0e9cdd-90f0-48c8-a88e-3052ef3c600c
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.508) amd64x64c1dda603-822b-41c4-ad81-108df54eb758
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.508) amd64x64e7366588-f2c5-4ac2-a608-3a0b9ae796d3
Feature update to Windows Server, version 2004 (19041.508) amd64x64f1a0a272-4ed5-4fac-ad28-f0a893449876
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.508) arm64arm64a40a17d2-a4e1-4391-b07c-3e67dea68eea
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.508) arm64arm648dcc39bc-f9ec-422f-9e04-0196a07a092e
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.508) arm64arm64434bc63a-b52c-4d42-85c3-72b70a5b6b4b
Feature update to Windows Server, version 2004 (19041.508) arm64arm6464f55e2b-1d3e-42f6-a5fb-37c441f437c4
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.508) x86x86c50a4978-44a6-48df-843f-92eb5d21a82e
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.508) x86x86a15e472e-8407-4aac-b642-457bf40fae2a
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.488) amd64x6473add599-b4ec-4c35-aee8-610e44ead69c
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (2004) (19041.488) amd64x64d037f8ea-865a-46e2-b952-a68e3751e282
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.488) amd64x6479e83ae8-1f71-4510-b3cb-1a97609a9a68
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.488) arm64arm64e7390546-a563-4a7f-9b96-cbf1ccd2c7ec
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (2004) (19041.488) arm64arm64859cc330-4d32-4e28-a092-27e33436b515
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.488) arm64arm6461e43f88-5234-402a-8dc6-18309002c4a7
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.488) x86x8672c788f7-9ac1-4cc8-ac76-12d7e922d3f7
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.488) x86x868e24e0a2-a6c2-4b21-ba9f-93742f64fd0f
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.487) amd64x6462769722-cffa-4a6e-a476-69bc9fac6bc8
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (2004) (19041.487) amd64x647c77a284-8d33-4fce-a336-e46843a15eff
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.487) amd64x648f484d4f-887a-4bbc-8432-332387ea3fc9
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.487) arm64arm64a6a9cb19-3e44-4a26-bd9f-40a686272ff4
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (2004) (19041.487) arm64arm64f5a73b8f-070c-4bec-b788-a1804b819f82
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.487) arm64arm64d6c72906-21ee-419b-8453-8a282c23eb0b
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.487) x86x86dd4df5cc-2980-4578-ab44-8353a7aaa172
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.487) x86x86d0d7dabe-da68-4d97-8de4-e60a51ef60a4
Microsoft Edge Update for Windows 10 Version 2004 (19041.479) amd64x645f2ff3d3-2ed1-4e31-bace-52b387d08e19
Microsoft Edge Update for Windows 10 Version 2004 (19041.479) arm64arm64db88f409-b0c0-4df4-982b-004188f67197
Microsoft Edge Update for Windows 10 Version 2004 (19041.479) x86x861658e30c-0538-4760-8559-4c0ae67ac9c6
Windows 10 Insider Preview 19041.460 (vb_release_svc_team_flight) amd64x645d2cc5fc-1fbf-40f6-8f60-692faf474e17
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.450) amd64x64f891a061-46d7-4c64-a6a3-4d4a59ad84e5
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.450) amd64x64ab0256b4-2a7c-4dca-98e2-cfb02751d843
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.450) amd64x645afffb9b-fb87-4242-b66a-4eceeb1cf75f
Feature update to Windows Server, version 2004 (19041.450) amd64x64255892be-ecaf-4550-8836-2f2a4ec0e108
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.450) arm64arm64dd5b6897-80d9-4930-afe0-4d279f5a34fd
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.450) arm64arm64e6d375ff-d9bf-46a3-bc8c-cc44eb86e017
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.450) arm64arm640e8a72d2-c53d-4e90-b0e5-e4c9c056cfb0
Feature update to Windows Server, version 2004 (19041.450) arm64arm6407888ac0-77f9-4b82-b1ee-c0db5b4401d5
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.450) x86x86809d75c6-df31-4889-afaf-c5d15de40246
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.450) x86x86b58662d4-d5e6-44fc-8cdb-faaade4d4f72
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.423) amd64x64cf9e6b88-496a-49ad-9c51-6977117f8e85
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (2004) (19041.423) amd64x64ec581741-f996-4071-84b6-88f8be5bfe43
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.423) amd64x6488d3da19-8fb3-469e-a7a2-fe539f4cafaa
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.423) arm64arm6490a5f0be-aab1-4812-8a7c-65dc249f725d
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (2004) (19041.423) arm64arm641f682d89-0510-4d2b-9400-e01aaea65f30
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.423) arm64arm64cf4101c7-4149-44de-b511-7e3846e17c81
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.423) x86x86b8ecbc68-a8f5-4969-8b09-40924b2a0aac
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.423) x86x863d8ba7d7-0214-49ae-84a7-41da04274d40
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.421) amd64x6456739446-a52d-428a-a685-0dd3af510b95
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (2004) (19041.421) amd64x649204da9f-6eed-4436-a70f-37b0ff0ecedf
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.421) amd64x642fd46c57-af78-4cfb-a77a-c2fe44e6b071
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.421) arm64arm64879226ed-233a-4240-85a1-8e22bb2f3ae1
Cumulative Update Preview for Windows Server 2019 (2004) (19041.421) arm64arm6487d3f26a-b898-41f0-b13a-aa5dba8cd5bf
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.421) arm64arm6464bbda1f-1ed1-49b6-9f22-2e65b917512d
Cumulative Update Preview for Windows 10 Version 2004 (19041.421) x86x86bd8f6a3a-39e9-41b4-9774-3b4145be323c
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.421) x86x863a055001-cbc7-4762-84c5-b786ec196129
Windows 10 Insider Preview 19041.396 (vb_release_svc_team_flight) amd64x64022ecdb0-4b73-4e43-9d1a-47d65aeeed95
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.388) amd64x64b7647517-4abd-41b8-a72a-d84c70432f64
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.388) amd64x6413aec552-db96-4c8a-938c-d0fa561bbf87
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.388) amd64x64afbfd20a-e84a-4fa1-8a13-8b50298d5bba
Feature update to Windows Server, version 2004 (19041.388) amd64x64e5e19d97-cf18-49a9-8e88-39f11d94d71c
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.388) arm64arm6431bc66bd-0787-4eba-8441-c1baf5792f6d
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.388) arm64arm64d12e6e1d-fe7a-470c-a091-5d4400cf4504
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.388) arm64arm641f6187a3-f753-4ff3-a973-7c7fba166724
Feature update to Windows Server, version 2004 (19041.388) arm64arm64613cccee-37df-4282-bf2f-ab4225595e07
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.388) x86x8667701317-8ea3-4177-91b6-e7ee7df9fe2e
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.388) x86x86f387bd7d-29dc-4ffe-9b24-e87c097f6a56
Windows 10 Insider Preview 19041.350 (vb_release_svc_team_flight) amd64x64300ae013-034b-4cf7-9ed5-d64da6099127
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.331) amd64x64b768b062-1e95-4271-bcc2-2471408ebd31
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.331) amd64x6429de61d9-ede3-440d-a587-9ce7ed23ba0a
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.331) arm64arm64cf127fa3-6ef1-4ff0-a5a7-f6a4792a5d5d
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.331) arm64arm64420c92e3-438e-426e-9244-b2dacc4758b1
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.331) x86x86a440e00c-8d7b-4a01-8fcb-980c34f42e75
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.330) amd64x6444882311-340f-45e5-938c-45f66136112c
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.330) amd64x64a2b41eb1-30e0-46ac-8d3e-77af6a10b61d
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.330) amd64x64a726046b-0765-4f72-970b-2cb075af259b
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.330) arm64arm649abfc519-1497-4d52-80be-a891fb78cfea
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.330) arm64arm64d30acc76-02c7-43f6-b00a-55626f32c58a
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.330) arm64arm64447da2b8-4972-4622-8eeb-9c9948dbc45b
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.330) x86x865dc4b93e-2704-45c1-be44-93b793174747
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.330) x86x864b0436d0-a2ab-4764-acbb-237e4575338c
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.329) amd64x648ab1c3b3-511d-4e32-a7d8-75722464fa0f
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.329) amd64x64348f0990-7be8-4e34-9ab5-35399f044a5f
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.329) amd64x64c0dd2958-3f6c-41dd-85be-41f4be4dfac2
Feature update to Windows Server, version 2004 (19041.329) amd64x641fc769ca-5327-45ad-82f2-e818780438a8
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.329) arm64arm6482f36bbd-66d8-425b-93b6-341113e2a7ca
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.329) arm64arm647da4209f-17fb-4ff3-b874-02f5540c772b
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.329) arm64arm64faa2817e-7151-4bce-a877-47c696638d64
Feature update to Windows Server, version 2004 (19041.329) arm64arm648c5b4285-989e-4a98-bb00-9a718c7790e3
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.329) x86x86b1dcdb13-3068-4443-b37f-121400a9b987
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.329) x86x86be62fe1c-0bef-4433-b297-f9eac4272af6
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.264) amd64x64a52370fd-6e3f-4e29-9bf7-7f3588bdc84d
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.264) amd64x64559f6b0d-09b5-4cc9-92cc-e6f28bd79f1e
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.264) (2) amd64x64d7baca53-05d7-4a0b-8415-756775a43bd4
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.264) amd64x64cf03d086-4c37-43ba-8e18-e379fa99b140
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.264) arm64arm64b33baa15-bd56-4e9b-8b34-99b61e8a89ab
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.264) arm64arm64dac90d2a-9620-4403-a852-37b8691cbf0c
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.264) (2) arm64arm64cbefd40e-04fb-41ae-abc5-978e8a8767cd
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.264) arm64arm640d7c55c4-d6bc-42fb-8028-75c9bf39a501
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.264) x86x860c60d48f-ccbd-4bb2-b7f1-8b63c62281bd
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.264) (2) x86x86ae4c8b2b-3349-4403-96d2-2a90a20d6833
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.264) x86x86d11ad4d6-8db1-4f14-af8e-8a70cdbcbb9a
Microsoft Edge Update for Windows 10 Version 2004 (19041.261) amd64x642a8030df-f73f-4719-8c7f-39a8321423b0
Microsoft Edge Update for Windows 10 Version 2004 (19041.261) arm64arm64d1a43af7-28c4-436d-b993-b51c324e87e5
Microsoft Edge Update for Windows 10 Version 2004 (19041.261) x86x86e5018b91-a80d-4830-b890-3b5f45186538
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.208) amd64x6496f61392-0392-4021-8147-c044ed8b8c56
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.208) amd64x645710844b-0560-418f-a66d-4367cb248383
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.208) (2) amd64x6443df138c-ac74-4c09-968f-875f573e0ab0
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.208) amd64x64909daed6-83d2-4920-9209-59666dbe2c3d
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.208) arm64arm64adf41534-3c78-43b1-bf8d-c24ec0c6d57f
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.208) arm64arm6413651f88-3fa7-4c2c-917e-e9247c1cf209
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.208) (2) arm64arm648f5c9625-56ce-4642-b264-5a4a3c86d800
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.208) arm64arm642156ad66-94fb-448b-81a1-07ecdf15213f
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.208) x86x86be3fb817-e2b6-48de-95af-faad2f4fbf9f
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.208) (2) x86x863449b18c-ceb3-41cd-9e14-12aee8ccadf3
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.208) x86x86172df08d-cd27-4528-b5d5-d46276bbad92
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.207) amd64x641f683f23-c660-4e58-844f-3ef8eff634f9
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.207) amd64x64c8e87bb7-e741-41c1-b164-d97a56d9fd49
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.207) (2) amd64x643bfe12f8-21c8-4de4-bb45-8f072360b542
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.207) amd64x6428d55a2e-c0dc-44bb-88d4-92c66f59336d
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.207) arm64arm64f72b6775-201f-45c7-88ed-8666846849c5
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.207) arm64arm64342d4e3a-d109-49a5-94e1-f8fb3cfb47ce
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.207) (2) arm64arm642ef2166e-8f8e-45d6-a2db-94dea09254d9
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.207) arm64arm645b88b1d9-39ab-4f23-855e-776b03194197
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.207) x86x86be8d8575-8939-47b3-b0f8-9511ee247158
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.207) (2) x86x868944d06b-e330-44ae-ad9d-8518c78cd65f
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.207) x86x86d7a8f8c5-7761-487a-b2dc-c211b33da266
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.173) amd64x64e22d2087-fbb5-409b-8935-b688876d4b5d
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.173) amd64x645c9c0ecc-0efb-41c4-ae35-9a3250a4a853
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.173) amd64x6412b9ad89-0305-4e2d-8606-eb17a96da30c
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.173) arm64arm643cccdfaa-54b0-4ea8-b034-18e884cde202
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.173) arm64arm64aad186f5-ca8f-4232-b6f0-69c0258a2ea0
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.173) arm64arm64e3bc0f73-5636-45bc-9ecf-f9282578952c
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.173) x86x8685c85b38-41e4-4079-b9d3-c8f90f6c1543
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.173) x86x86475a2208-4f77-480f-9da1-ade6bf939c69
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.172) amd64x6406374de3-0865-481c-aa40-41a2f85d50ea
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.172) amd64x64964361b3-9db8-4280-87d2-d17718b3bf1e
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.172) amd64x643874c6b6-926e-4057-83f6-fe3953ecf59d
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.172) arm64arm644e13c145-f891-4f2c-9c36-95cfbbba12c7
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.172) arm64arm648bd3aa5d-f847-429f-b486-ef6adac0c4fb
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.172) arm64arm64a9b5268c-3ef5-4f29-bff4-9cb50cf64b5d
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.172) x86x868da5629c-4acc-4df4-a215-3ad5b46a8c6b
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.172) x86x86902bd8b4-6c95-49da-8fd9-ff8e235a195d
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.153) amd64x645b3571cc-b54d-4b9d-a006-22bb65a2d5d0
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.153) amd64x644298bdf1-82aa-42a4-9b9b-467cfa0acefa
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.153) amd64x64c43da501-3bd7-4d5c-a0f2-f1f6fd85cdfe
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.153) arm64arm64813128d0-0624-449c-a66f-df777b5aff6a
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.153) arm64arm6410cf5d12-4090-4cd3-98ab-054d5c4e66eb
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.153) arm64arm64145c80c2-3c36-4307-a36b-587c8d982e82
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.153) x86x86d05784bc-6f5f-4a7b-bbb8-7873bc9e6961
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.153) x86x86cff447cf-3310-43ab-a7c7-75e58fb9f04b
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.113) amd64x647a0d2536-c029-4e64-88b1-5dfd892a2dbb
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.113) amd64x64e8d467a7-598f-42d0-ac76-a9fe75dd58d2
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.113) amd64x6483bfec2a-6639-4faf-b866-bf111a372f9d
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.113) arm64arm6440ea20d9-0393-4e83-a13b-9df1d5f29ec2
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.113) arm64arm641a3734fb-87e4-4b11-951d-0044aa4dd910
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.113) arm64arm6433090664-ae88-469a-9ff7-b7af76c1d27c
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.113) x86x86584818c7-61d4-4f13-b96a-358f6dbc877c
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.113) x86x860eeaa3d2-758f-4e10-9e87-894690fde4a5
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.84) (2) amd64x643ead9b43-aa9d-4973-8195-24be0b0ce1e1
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.84) amd64x64e4568d08-438e-477d-bac5-8fd50cba4a49
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.84) amd64x6461272b6d-987f-469e-9aa5-525f5a4a01c5
Feature Update to Windows Server Semi-Annual Channel: Windows Server, version 1903 (19041.84) amd64x6497eb6866-d4ad-45dc-bb51-44e9830e4979
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.84) (2) amd64x649aec5258-b3a4-4327-838a-47cf49c6a3c8
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.84) amd64x643db1db4f-f77d-416b-b876-940726ad37cf
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.84) (2) arm64arm64bb720c43-af68-4dc6-a397-42f278183314
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.84) arm64arm64f11c1101-c47a-4243-8568-2d43a7c3c4b0
Cumulative Update for Windows Server 2019 (2004) (19041.84) arm64arm64d11ce5b7-7629-45d6-99b3-41d081b44e6a
Feature Update to Windows Server Semi-Annual Channel: Windows Server, version 1903 (19041.84) arm64arm64310ed46f-8c3a-4f68-ba3e-f3bbbfe3d1be
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.84) (2) arm64arm6486fb15cc-bf3d-41b7-b91b-c30c9c843b3d
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.84) arm64arm6467921c20-dc24-4e7f-9b09-89372675f58f
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.84) (2) x86x8670f4293c-6eaa-4db5-b059-9755ab5628d8
Cumulative Update for Windows 10 Version 2004 (19041.84) x86x864e5afeb4-d42d-475c-9a9d-5da09b3feee6
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.84) (2) x86x8673e6fe6f-b7b4-4fde-bc54-f7158336294c
Feature update to Windows 10, version 2004 (19041.84) x86x86b0243c1d-aafa-4a49-a2e7-2a78b1cacd02
Cumulative Update for Windows 10 Version Next (10.0.19041.21) amd64x64cef3c7b3-43b1-490c-919d-e4e14760d7dd
Cumulative Update for Windows Server Version Next (10.0.19041.21) amd64x64ec863318-430a-4489-833e-6bf386b3f1c3
Windows 10 Insider Preview 10.0.19041.21 (vb_release) amd64x64270dd200-8b5f-4b57-b91c-dc588b4d0af2
Cumulative Update for Windows 10 Version Next (10.0.19041.21) arm64arm64d86afead-535a-43ac-9b5b-a4224be11252
Cumulative Update for Windows Server Version Next (10.0.19041.21) arm64arm644f2a246c-6875-4407-aeef-4cb2ad0ddda8
Windows 10 Insider Preview 10.0.19041.21 (vb_release) arm64arm6490e64da0-c298-4065-a3dc-90d5adef324d
Cumulative Update for Windows 10 Version Next (10.0.19041.21) x86x86f19b6d6c-7556-4e5e-891d-a9fc67421c1c
Windows 10 Insider Preview 10.0.19041.21 (vb_release) x86x86d99f0e5f-218f-4148-85ff-b85b2db785ef
Windows 10 Insider Preview 19041.1 (vb_release) amd64x64be8233f3-7206-4535-b76c-3dc3c2a4e319
Windows 10 Insider Preview 19041.1 (vb_release) arm64arm645f4ffc40-e0e6-4c13-9e20-63b03c689048
Windows 10 Insider Preview 19041.1 (vb_release) x86x86585928e8-91da-47dc-b5c1-c0b79dbbbe5c